KONTAKT

Ľubica Šimkovicová, info@manifest.sk 

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

Ing. Ľubica Šimkovicová
Predsedkyňa Inštitútu pre pasívne domy 

Ing. arch. Pavol Pokorný
Autorizovaný architekt SKA, spoluzakladateľ platformy Staviame z dreva, člen pracovnej skupiny pre udržateľnú architektúru SKA

Ing. arch. Ingrid Konrad 
Architektka a urbanistka, hlavná architektka HM SR Bratislavy 

Ing. Pavol Kukura, PhD.
Predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy, člen správnej rady asociácie Budovy pre budúcnosť 

Ing. arch. Martin Stohl
Autorizovaný architekt SKA, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy 

Ing. arch. Roman Talaš 
Autorizovaný architekt SKA, zakladateľ a predseda Inštitútu urbánneho rozvoja 

NAŠE ORGANIZÁCIE

Inštitút pre pasívne domy (iEPD) je združenie založené v roku 2005. V súčasnosti má vyše 40 členských firiem. Jeho cieľom je podporovať rozvoj udržateľnej architektúry, uplatňovanie princípov pasívnych domov vo výstavbe. Za svoj prínos v oblasti udržateľnosti mesta si iEPD v roku 2014 prevzal ocenenie hlavnej architektky mesta Bratislavy Ing.arch. Ingrid Konrad. Je Laureátom ceny verejnosti VISIO 2020. 
www.iepd.sk 

Staviame z dreva je otvorená platforma propagujúca drevo ako na Slovensku opomínaný a zabudnutý stavebný materiál. Búra mýty o neudržateľnosti dreveného staviteľstva, ukazuje cestu cez nasledovaniahodné a príkladné realizácie stavieb na báze drevenej konštrukcie vo svete (vrátane stavieb výškových) a konfrontuje ich so súčasnými možnosťami slovenskej architektúry a staviteľstva. 
www.staviamezdreva.sk

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je už 10 rokov hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Je súčasťou celosvetovej siete Zelených rád. Zasadzuje sa o to, aby novopostavené aj rekonštruované budovy boli reali- zované podľa udržateľných štandardov, čím sa znižuje spotreba energií, eliminuje sa vplyv budov na životné prostredie a minimalizuje sa uhlíková stopa.
www.skgbc.sk

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je občianske združenie, ktoré spája rôzne profesie, pôsobiace v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Členmi sú architekti, inžinieri, projektanti, developeri i stavebné firmy, predstavitelia finančných inšti- túcií, právnici, realitné kancelárie, správcovia nehnuteľností, marketingoví odborníci či reprezentanti samospráv a štátnej správy. Poslaním inštitútu je vytvoriť partnerský vzťah medzi verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samosprávami a develo- perským odvetvím, založený na vzájomnej dôvere a porozumení. IUR podáva konkrétne návrhy na zlepšenie legislatívy, verejných politík a podnikateľského prostredia. Zabezpečuje profesionálny rozvoj členov a sprostredkuje ich odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s ďalšími organizáciami i s verejnosťou. 
www.iur.sk